WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W A R U N K I U C Z E S T N I C T W A W TARGACH, WYSTAWACH,
FESTYNACH I JARMARKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BOHEMA Good Company
NA TERENACH MCK-SPODEK-KATOWICE
 
         ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 
1.1    BOHEMA GCom przyjmuje zgłoszenie uczestnictwa w targach, wystawach, festynach i jarmarkach dokonane drogą elektroniczną (on-line).   Czynności   dokonania zgłoszenia
         wystawcy oraz współwystawcy są opisane w Regulaminie dla uczestników targów
        
1.2    BOHEMA GCom przyjmuje zgłoszenie uczestnictwa w targach pod warunkiem wpłaty kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o której mówi punkt 2, oraz uregulowania   opłaty-kaucji-depozytu   za zgłoszenie, o której mówi punkt 3.
 
1.3    BOHEMA GCom     przyjmuje    zgłoszenie współwystawcy       pod    warunkiem
         uregulowania opłaty za jego zgłoszenie, o której mówi punkt 4.         
        
1.4    Do uregulowania kaucji-depozytu z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej          i opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy jest zobowiązany          podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa.                                                      
 
         POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 
2.1   Wszelkie płatności obejmuje zasada prepayment-u.
 
2.2      W przypadku rezygnacji udziału w Targach:
- do dnia 10.08. 2020r. – następuje zwrot 50% KAUCJI-DEPOZYTU pomniejszonego o opłatę obowiązkową, tytułem kosztów manipulacyjnych,
- od 11.08.2020r. – BEZ ZWROTU WPŁACONEJ KAUCJI-DEPOZYTU.
Rezygnacja udziału w Targach wymaga  formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna być podparta równoczesnym przesłaniem informacji mail-owej na adres biurobohema@mailmix.pl
 
2.3    Odstąpienie od udziału w targach może nastąpić tylko w ramach prawa dla umów zawieranych na odległość.
 
2.2    Kalkulacja oferty dla wystawcy, po przesłaniu zgłoszenia/zapytania, zawiera dzierżawę          powierzchni wystawienniczej związanej z uczestnictwem w targach oraz wszystkie           elementy zapytania ofertowego, opłaty obowiązkowe i wynikające z lokalizacji (hala  i/lub          teren zewnętrzny) a także:
         -przygotowanie powierzchni do udostępnienia wystawcy (wytyczenie stoiska,          przygotowanie infrastruktury),
         -oddanie wystawcy powierzchni do używania przez okres targów oraz montażu i          demontażu, wg programu imprezy,
         -przy zamówieniu powierzchni zabudowanej doliczamy montaż i demontaż stoiska oraz          koszty standardowej zabudowy i wyposażenia,
         -koszt służb bezpieczeństwa,
         -sprzątanie stoisk w czasie i po wystawie,
         -serwis i sprzątanie toalet oraz koszty zużycia wody,
         -obsługę organizacyjną i techniczną,
         -koszty ogrzewania lub klimatyzacji dla wystawiających w hali i ogólnego jej oświetlenia.
 
2.3    Obliczenia za powierzchnię z zaokrągleniami metrażu „w górę’ do pełnych m2 .              
 
        
KAUCJA Z TYTUŁU DZIERŻAWY POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
 
3.1    Podmiot gospodarczy zgłaszający uczestnictwo i zamawiający powierzchnię jest zobowiązany do wpłaty kaucji-depozytu z tego tytułu. Wpłata-przelanie 100% kwoty brutto stanowi warunek i wymóg formalny przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.
 
3.2    Z tytułu wpłaty określonej w punkcie 3.1 będzie wystawiona faktura vat w terminie ustawowym, a kaucja-depozyt wpłacona przez podmiot zgłaszający uczestnictwo i zamawiający powierzchnię zostanie w dniu wystawienia potwierdzenia zgłoszenia-umowy zaliczona na poczet opłat tam zawartych. Kaucja nie jest oprocentowana.
 
3.3    Rozliczenia z zagranicznymi wystawcami będą dokonane według średniego kursu EURO ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed dniem technicznym imprezy.
 
         OPŁATA OBOWIĄŻKOWA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY
 
4.1    Opłata za zgłoszenie obejmuje pakiet świadczeń MINI lub MAXI. Wystawca decyduje, który pakiet wybiera.
 
4.2    Wysokość opłaty za zgłoszenie:
-opłata dla wystawcy za pakiet MINI wynosi 1.750,00 PLN netto,
-opłata dla wystawcy za pakiet MAXI  wynosi 2.900,00 PLN netto.
 
4.3    Świadczenia zawarte w każdym z powyższych pakietów są przedstawione, dla szybkiego porównania, w tabeli na podstronie EXPO INFO.    
                                     
4.4    Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do wpłaty obowiązkowej opłaty uczestnictwa w pełnej wysokości (100% jej wartości brutto, tj. z doliczeniem podatku vat 23%), równocześnie ze zgłoszeniem i wpłatą kaucji-depozytu wg punktu 2. Opata nie jest oprocentowana. Faktura vat wystawiona będzie łącznie z rozliczeniem kaucji-depozytu i innych zamówionych, w późniejszych terminach, usług - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
                  
         wpłacona opłata obowiązkowa za zgłoszenie wystawcy nie podlega zwrotowi.                  
 
OBOWIĄZKOWA OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY
 
5.1    Opłata za zgłoszenie współwystawcy obejmuje pakiety tożsame z pakietami dla wystawcy. Wysokość opłaty dla współwystawcy:
-pakiet MINI 1.100,00 PLN netto,
-pakiet MAXI 1.750,00 PLN netto.
                  
5.2    Opłata za zgłoszenie współwystawcy zostanie zafakturowana w terminie tożsamym z faktorowaniem wystawcy.                 
 
5.3    Opłata za zgłoszenie współwystawcy dokonana przez kontrahenta zagranicznego zostanie zafakturowana według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.
 
5.4    W przypadku odwołania oferty uczestnictwa współwystawcy albo odstąpienia od umowy uczestnictwa, wpłacona opłata za zgłoszenie wystawcy nie podlega zwrotowi.
 
5.5    Wystawca jest odpowiedzialny za opłacenie kaucji-depozytu przez współwystawcę.
                                                                                
         ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI - POZOSTAŁE USŁUGI TARGOWE
 
6.1    Warunki płatności za usługę budowy i wyposażenia stoiska są regulowane odrębnymi umowami.
 
6.2    Zamówienia usług targowych dokonywane są drogą poczty elektroniczne i ofertowane-
         -uzgadniane telefonicznie. 
 
 
6.4    Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu zamówionych przez nich pozostałych usług targowych będą dokonane według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed dniem technicznym targów.
 
         OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE SIECI ENERGETYCZNEJ I WYWÓZ ODPADÓW
 
7.1    Zamawiający przyłącza elektryczne są zobowiązani do dokonania opłaty za użytkowanie sieci energetycznej MCK-SPODEK KATOWICE, której wysokość jest uzależniona od mocy przyłącza elektrycznego.
 
7.2    Tytułem wywozu śmieci pozostawianych przez wystawców i odpadów po budowie stoisk przez ich wykonawców pobrana zostanie opłata zależna od wielkości udostępnionej powierzchni pod wystawę, i tak:
stoiska do 150 m2         16,00 PLN netto/m2,
powyżej 150 m2      2.500,00 PLN netto/m2 -ryczałt-
7.3    Opłaty z punktów 7.1 i 7.2 będą fakturowane łącznie jedną, zbiorczą fakturą. Należności te należy uregulować najpóźniej na 3 dni przed dniem technicznym, pod rygorem nie dopuszczenia wystawcy do udziału w targach. Prepayment wg zbiorczej oferty usług dodatkowych.
 
7.4    Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z punktów 7.1 i 7.2 będą fakturowane łącznie jedną, zbiorczą fakturą i  będą dokonane według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed dniem technicznym targów. Należności te należy uregulować najpóźniej na 3 dni przed dniem technicznym, pod rygorem nie dopuszczenia wystawcy do udziału w targach. Prepayment wg zbiorczej oferty usług dodatkowych.
                                     
         NALEŻNOŚCI A KOSZTY BANKOWE   
                  
8.1    Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w targach, takie jak: opłaty rejestracyjne wystawcy i współwystawcy, zamówienia powierzchni i innych usług z katalogu Organizatora powinny być regulowane i należy je definitywnie regulować jako wolne od opłat bankowych.
                           
8.2    Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targach należy dokonać na rachunek wskazany w „białej księdze” Ministerstwa Finansów przypisany do Jerzy A. Kulig – BOHEMA Good Company (NIP 637-010-52-37) i podawany w dokumentach do opłaty, wpisując dokładny TYTUŁ PŁATNOŚCI.