VIRTUAL EDITION_EXPO'2021

 22-23-24 CZERWIEC'2021 / 22-23-24 JUNE'2021

 Alternatywna propozycja
na nietypowy czas Covid-19:
 _5 event-ów jednocześnie_

_wirtualne prezentacje_
_realne nowości'21_

_branżowe konkursy na najlepszy produkt_

_
An alternative suggestion
for the unusual time of Covid-19:
_5 events simultaneously_
_virtual presentations_
_real news'21_
_ industry competitions for the best product_

 Green Energy Factory ZGROMADZĄ W JEDNYM MIEJSCU I CZASIE PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH SEKTORÓW BRANŻY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. JEST TO DOSKONAŁA OKAZJA, ABY POZNAĆ TRENDY, WYMIENIĆ PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA, DOWIEDZIEĆ SIĘ O KIERUNKACH I MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU BRANŻY OZE.

Green Energy Factory WILL COLLECT IN ONE PLACE AND TIME REPRESENTATIVES OF ALL SECTORS OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES INDUSTRY. THIS IS A GREAT OPPORTUNITY TO KNOW TRENDS, EXCHANGE PRACTICAL EXPERIENCES, LEARN ABOUT THE DIRECTIONS AND POSSIBILITIES OF THE RES INDUSTRY DEVELOPMENT. ZAPRASZAMY DO WYSTAWY FIRMY OBECNE LUB WCHODZĄCE NA POLSKI RYNEK INTELIGENTNYCH DOMOWYCH TECHNIK. W TRAKCIE TARGÓW MOŻNA BĘDZIE ZAPREZENTOWAĆ WSZYSTKO TO, CO JEST NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I WYPOSAŻANIA NOWOCZESNEGO, INTELIGENTNEGO DOMU, POSESJI, OSIEDLA CZY MIESZKANIA.

WE INVITE COMPANIES CURRENT OR ENTERING THE POLISH MARKET OF INTELLIGENT HOME TECHNIQUES TO THE EXHIBITION. DURING THE FAIR, YOU CAN PRESENT EVERYTHING THAT IS NECESSARY FOR DESIGNING, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF A MODERN, INTELLIGENT HOUSE, PROPERTY, ESTATE OR APARTMENT.

ZAAWANSOWANĄ AUTOMATYKĘ LINII PRODUKCYJNYCH I NARZĘDZIA ORAZ ŁATWE W UŻYCIU I PROGRAMOWANIU RAMIONA ROBOTÓW I COBOTÓW MOGĄ PAŃSTWO ZAPREZENTOWAĆ PODMIOTOM RÓŻNEJ WIELKOŚCI I BRANŻY, ABY POMÓC IM ROZWIĄZAĆ PROBLEM ZMIENNOŚCI NA RYNKACH ORAZ NADĄŻYĆ ZA TRENDAMI I NIEUNIKNIONYMI ZMIANAMI W PRODUKCJI, USŁUGACH ORAZ MEDYCYNIE I NAUCE.

ADVANCED AUTOMATION PRODUCTION LINES AND TOOLS
AND EASY TO USE AND PROGRAMMING ROBOT ARMS AND COBOT ARMS
YOU CAN PRESENT TO ENTITIES OF DIFFERENT SIZES AND SECTORS, HELPING THEM TO SOLVE THE PROBLEM OF CHANGING MARKETS AND FOLLOW UPON TRENDS AND UNEVENATED CHANGES IN PRODUCTION, SERVICES AND MEDICINE AND SCIENCE.


 
UCZESTNICTWO W VIRTUAL EXPO TO SZANSA NA NAWIĄZANIE NOWYCH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH.
NA TARGI ZAPRASZAMY PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW OPAKOWAŃ DLA WSZYSTKICH GAŁĘZI PRZEMYSŁU ORAZ PRODUCENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ DO OPAKOWAŃ KARTONOWYCH, PAPIEROWYCH ORAZ Z TWORZYW SZTUCZNYCH, SZKŁA I METALU.  ZAINTERESOWANE PODMIOTY ZOBACZĄ NA VOD PRACUJĄCE MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ, ETYKIET ORAZ MASZYNY PAKUJĄCE, DOZUJĄCE, DRUKUJĄCE 3D.
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY DO ZAPREZENTOWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA RYNKU E-COMMERCE.  ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W ROZWIĄZANIACH TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO, LOGISTYCE, MAGAZYNOWANIU I W WYPOSAŻENIU MAGAZYNÓW, SPEDYCJI
          ORAZ W KONFEKCJONOWANIU PAKOWANIA I ETYKIETOWANIA.     

PARTICIPATION IN VIRTUAL EXPO IS A CHANCE TO SET UP NEW BUSINESS CONTACTS.
TO THE FAIR WE INVITE PACKAGING MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS FOR ALL INDUSTRIES, AND MANUFACTURERS OF MACHINES AND EQUIPMENT FOR CARTON, PAPER PACKAGING AND PLASTIC, GLASS AND METAL. INTERESTED ENTITIES WILL SEE THE WORKING MACHINES FOR THE PRODUCTION OF PACKAGING, LABELS AND 3D PRINTING MACHINES ON VOD.
WE ESPECIALLY INVITE YOU TO PRESENT INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THE E-COMMERCE MARKET. WE INVITE EXHIBITORS SPECIALIZING IN INTERNAL TRANSPORT SOLUTIONS, LOGISTICS, STORAGE AND IN WAREHOUSE EQUIPMENT, FORWARDING
           AND IN PACKING AND LABELING.   
  
 

 EVENT ON-LINE TO DOSKONAŁA OKAZJA, ABY POZNAĆ TRENDY, WYMIENIĆ PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA, DOWIEDZIEĆ SIĘ O KIERUNKACH I MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU BHP, O INNOWACJACH W BEZPIECZEŚTWIE, O NOWOCZESNYCH ZABEZPIECZENIACH, OSŁONACH I OCHRONIE OSOBISTEJ  PRACOWNIKÓW.
PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW ZAPRASZAMY DO WYSTAWY I ŻYCZYMY OWOCNYCH KONTAKTÓW. PRACODAWCOM ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW. 

EVENT ON-LINE IS A GREAT OPPORTUNITY TO KNOW TRENDS, EXCHANGE PRACTICAL EXPERIENCES, LEARN ABOUT DIRECTIONS AND POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF OHS, ABOUT INNOVATIONS IN SAFETY AND NON-SAFETY PERSONS.
WE INVITE MANUFACTURERS, IMPORTERS AND DISTRIBUTORS TO THE EXHIBITION AND WE WISH FRUIT CONTACTS.
WE WISH EMPLOYERS SUCCESSFUL PURCHASES.