RODO PL - ENKLAUZULA INFORMACYJNA O ODO DLA PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Jerzy A. Kulig BOHEMA Good Company, Osiek 176, 32-300 Olkusz, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Jerzy A. Kulig BOHEMA Good Company,

                                                                            Osiek 176, 32-300 Olkusz;

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez administratora, niepodanie danych uniemożliwi wykonie usług zlecanych do realizacji.

3.U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych /właściciel podmiotu/, z którym można się skontaktować poprzez email: iodobohema@mailmix.pl lub pisemnie na adres Osiek 176, 32-300 Olkusz;

4.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

5.Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu: co do przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

6.Podane dane będą przetwarzane tylko w zakresie objętym zleceniem - przyjętą do realizacji ofertą – art. 6 ust 1 b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych;

7.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych /nie dotyczy instytucji ustawowo uprawnionych do ich uzyskania/;

       8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie    

       danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9.Dane firmowe będą przechowywane przez ustawowe okresy /dotyczy np. księgowości skarbowej/.

10.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

INFORMATION ODO CLAUSE FOR THE ECONOMIC OPERATOR

In accordance with the applicable from May 25, 2018. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) Jerzy A. Kulig BOHEMA Good Company, Osiek 176, 32-300 Olkusz, as the administrator personal data, informs you that:

 

1.The administrator of personal data is Jerzy A. Kulig BOHEMA Good Company,
                                                                            Osiek 176, 32-300 Olkusz;

2. Providing personal data is voluntary, but necessary to perform the services provided by the administrator, failure to provide data will prevent the performance of the services ordered.


3. A personal data controller is appointed at the personal data administrator / the owner of the entity / who can be contacted via email: iodoohema@mailmix.pl or  in writing to the address Osiek 176, 32-300 Olkusz;

4.You have the right to access your personal data and rectify it, delete it, limit processing, and the right to transfer data;

5.You have the right to object: regarding the processing of personal data, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing;

6. The provided data will be processed only within the scope of the order - the offer accepted for implementation - art. 6 paragraph 1 b of the General Data Protection Regulation and / or pursuant to art. 6 paragraph 1 point a of the GDPR for the purpose of processing contact data;

7. The administrator does not intend to provide your personal data / does not apply to institutions legally authorized to obtain it /;

8.You have the right to lodge a complaint with the supervisory body when you consider that the processing

 personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personal data.


 9. Company data will be stored for statutory periods / applies to e.g. treasury accounting /.

10.Your data will not be processed in an automated manner, including in the form of profiling.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja