Formularz Zgłoszenia Wystawcy - Exhibitor Application Form

Potencjalnego wystawcę prosimy o wypełnienie wszystkich pól Potential exhibitors are asked to fill in all the fields of the form ODWROTNIE PRZEŚLEMY OFFERTĘ REVERSE WE WILL SEND THE OFFER

Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani imię:
Tytuł:
NAZWA FIRMY / COMPANY NAME:
ADRES SIEDZIBY / HQ ADRESS:
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ / TAX IDENTIFICATION NUMBER:
e-mail:
telefon firmowy / company phone:
OSOBA DO KONTAKTU I NR KOMÓRKI / CONTACT PERSON AND CELL NUMBER:
STOISKO /napisać zapotrzebowanie m x m, szeregowe, narożne, półwyspowe, wyspowe, zabudowane, nie zabudowane - STAND / write the demand m x m, row, corner, peninsula, island, built-up, not built-up /:
dodatkowe wyposażenie /tak-nie, jakie potrzebne? additional equipment / yes-no, needed?:
uwagi, życzenia /comments, wishes:
adres firmowej strony www / corporate website address:
Pana/Pani wiadomość:
PROSIMY POTWIERDZIĆ POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ PRAWDZIWOŚĆ PODANYCH DANYCH I ZAAKCEPTOWAĆ, W CAŁOŚCI ZAPISÓW, REGULAMIN TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BOHEMA GOOD COMPANY NA TERENACH MCK - SPODEK KATOWICE i Covid-19 PLEASE ACKNOWLEDGE UNDER CRIMINAL LIABILITY THE TRUE OF THE DATA PROVIDED AND ACCEPT, IN FULL REGISTRATION, THE RULES OF THE FAIR ORGANIZED BY BOHEMA GOOD COMPANY IN THE AREAS OF MCK - SPODEK KATOWICE & Covid-19 https://www.mckkatowice.pl/pl/do-pobrania/26/